Photo Gallery - Reddish Egret
Reddish Egret searchs for prey

Reddish Egret searchs for prey

Reddish Egret with Fish

Reddish Egret with Fish